IFRAShoe Shops
Shoe Shops

www.shoeshop.org.uk


Shoe Shop
P O Box 123
Banbury
Oxon
OX15 6WB

Tel 01295 738 726
Fax 01295 738275
Email info@shoeshop.org.uk
Web www.shoeshop.org.uk